ПРОДУКТИ ()

Лични данни

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

„АВТОЕКСПРЕС“ ЕООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„АВТОЕКСПРЕС“ ЕООД  спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което  „АВТОЕКСПРЕС“ ЕООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

 

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „АВТОЕКСПРЕС“ ООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „АВТОЕКСПРЕС“ ООД:

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „АВТОЕКСПРЕС“ ООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „АВТОЕКСПРЕС“ ООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате „АВТОЕКСПРЕС“ ООД  да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.

 

Мерки за сигурност и защита

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД  използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) Криптиране на връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

„АВТОЕКСПРЕС“ ООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 104687094

Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Климент Охридски“ № 10

Телефон: 0618/6-40-50

Електронна поща: Avtoekspres@abv.bg

 

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в „АВТОЕКСПРЕС“ ООД:

Адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. „Климент Охридски“ № 10

Телефон: 0618/6-40-50

Електронна поща: Avtoekspres@abv.bg

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg