ПРОДУКТИ ()

Лични данни

„АВТО К-2” ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„АВТО К-2” ЕООД  събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

„АВТО К-2” ЕООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„АВТО К-2” ЕООД  спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

„АВТО К-2” ЕООД  може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„АВТО К-2” ЕООД  извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

„АВТО К-2” ЕООД  обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„АВТО К-2” ЕООД  не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„АВТО К-2” ЕООД  съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което  „АВТО К-2” ЕООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„АВТО К-2” ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„АВТО К-2” ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „АВТО К-2” ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„АВТО К-2” ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

 

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „АВТО К-2” ЕООД  да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „АВТО К-2” ЕООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „АВТО К-2” ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

„АВТО К-2” ЕООД  не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „АВТО К-2” ЕООД  да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „АВТО К-2” ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „АВТО К-2” ЕООД:

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „АВТО К-2” ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

„АВТО К-2” ЕООД  прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „АВТО К-2” ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„АВТО К-2” ЕООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„АВТО К-2” ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„АВТО К-2” ЕООД  не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „АВТО К-2” ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „АВТО К-2” ЕООД  може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „АВТО К-2” ЕООД  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „АВТО К-2” ЕООД  да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате „АВТО К-2” ЕООД  да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.

 

Мерки за сигурност и защита

„АВТО К-2” ЕООД  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

„АВТО К-2” ЕООД  използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) Криптиране на връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

„АВТО К-2” ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 203323110

Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Генерал Гурко“ № 13, вх.Б, ет.3, ап.9

Телефон: 0618/6-40-50

Електронна поща: avtok2-e@abv.bg

 

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в „АВТО К-2” ЕООД:

Адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. „Климент Охридски“ № 10

Телефон: 0618/6-40-50

Електронна поща: avtok2-e@abv.bg

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg